118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

                     Niteliği:Hisse  senetleri,  tahvil  ve  bonoların  dışındaki  diğer  menkul  kıymetlerin  (repo,  ters repo, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın, gelir ortaklığı belgesi vb.) izlendiği hesaptır.

                     işleyişi:  Alınan  menkul  kıymetler  alış  bedeli  üzerinden  hesabın  borcuna  kaydedilir. Menkul kıymetler satıldığında ise hesabın alacağına kaydedilir.

                Menkul kıymetler alındığında ve satıldığında alış bedeli ile hesaplara alınır.

                Satış Bedeli (Fiili) > Satış Bedeli (Kaydi) (=Alış Bedeli) ------>>>Menk. Kıym. Satış Karı    (645)

                Satış Bedeli (Fiili) < Satış Bedeli (Kaydi) (=Alış Bedeli) ------>>> Menk. Kıym. Satış Zararı(655)

 

             119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI(-)

                     Niteliği: Menkul  kıymetlerin  borsa   veya   piyasa   değerlerindeki  önemli  ölçüde   ve  sürekli olarak ortaya çıkan değer azalışlarının kaydedildiği hesaptır.

                     İşleyişi: Dönem sonunda değerleme yapılırken;             

                     a)  Menkul  kıymetlerin  değeri  düşmüşse,  ihtiyatlılık  kavramı  gereğince  değerindeki düşme kadar karşılık ayrılır. Ancak bu karşılık vergi mevzuatı açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilir. Bunun için 654 Karşılık Giderleri Hesabı borçlandırılırken, 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı alacaklandırılır.

                 Ancak bu karşılık vergi mevzuatı açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak kabul edilir.

                 
                    b)  Menkul  kıymetlerin değeri  yükselmişse,  hiçbir  işlem  yapılmaz.  Çünkü  ihtiyatlılık kavramı   gereğince,   gelirler   ancak   gerçekleştikten   sonra   işletmenin   gelirleri   arasına katılabilir.

                  Örnek:  1)   İşletmenin   3500   TL.ye   aldığı   hisse   senetlerinin,   dönem   sonundaki değerinin 3000 TL. olduğu tespit edilmiştir.

   31.12.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

654 Karşılık Giderleri(-)

 

500

 

 

 

119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
 

 

500

 

 

Değer düşüklüğü karşılığı ayırma

 

 

 

 


   31.12.2010  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

950 Matraha İlave Edilecek Unsurlar*
  K.K.E.G

 

500

 

 

 

951 Matraha İlave Edilecek Unsurlar
           K.K.E.G

 

 

500

 

 

Değer düşüklüğü karşılığı ayırma

 

 

 

 

 

         * Değer Düşüklüğü İşlemini Vergi Usul Kanunu, Matrahı azaltıcı unsur olarak kabul etmediğinden, Mali Kâr hesaplanırken Ticari Kâr a ilave edilmesi için Nazım Hesaplarda (950-951) 500 TL izlenmiştir.

Borç   119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Alacak   

 

           900

           

 

 

                              Örnek: 2) İzleyen yılda  hisse senetleri 3500 TL ye satılmıştır.

   01.02..2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

100 Kasa

 

3500

 

 

 

110 Hisse Senetleri
 

 

3500

 

 

Değer düşüklüğü karşılığı ayırma

 

 

 

 

   01.02..2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

 

500

 

 

 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
 

 

500

 

 

Değerdüşüklüğü karşılığı ayırma

 

 

 

 

   01.02..2011  
BORÇ
ALACAK

 

 

 

 

 

952 Vergiye Tabi Olmayan Gelirler**

 

500

 

 

 

953 Vergiye Tabi Olmayan Gelirler
 

 

500

 

 

Değerdüşüklüğü karşılığı iptali

 

 

 

 


  ** Karşılık iptal edildiğinden önceki yıl olumsuz olarak vergi matrahına ilave edilen 500 TL, bu yıl vergi matrahından düşülerek işlem iptal edilmiş olur.

Borç   119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Alacak   

  500

   500