İŞLETME DEFTERİ AYRINTILI ÖRNEK ÇALIŞMASI

 

    Rıdvan OKUYUCU,  kırtasiye  ve  spor  malzemeleri  ticareti  ile  uğraşmakta olup  işletme  hesabı  esasına  göre  defter  tutmaktadır.

    İşletmenin  2010  yılına  ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir.

01.01.2010: Dönem başı mal mevcudu 2 000.00 TL’dir.

01.01.2010:  2  yıllık  kira  bedeli  olarak  0504  no.lu  gider  pusulası  ile,  işyeri sahibi Mesut ESER’e 2 400.00 TL net kira ödenmiştir. Kiraya veren gerçek kişidir.

04.01.2010:  1  000.00  TL+%18  KDV  tutarında  mal,  9204  no.lu  fatura  ile pesin olarak TOPRAK OFSETten alınmıştır.

06.01.2010:  2  100.00  TL+%18  KDV  tutarında  mal,  1234  no.lu  fatura  ile İsmail Kandemir’e peşin satılmıştır.

10.02.2010:  TÜRK TELEKOM’a  56426  no.lu fatura  ile  %18  KDV dahil 70.00 TL telefon faturası ödenmiştir.

20.02.2010: TEDAŞ’a 8401 no.lu belge ile 46.00 TL depozito yatırılmıştır

20.03.2010: ANADOLU YAYINCILIK AŞ’den 700.00 TL+%18 KDV tutarında 9205 no.lu fatura ile kredili mal alınmış, KDV’si peşin ödenmiştir.

20.03.2010:  Alınan mal ile  ilgili 0505  no.lu belge ile 200.00  TL+%18  KDV tutarında nakliye bedeli ödenmiştir.

30.03.2010:        MALTEPE       EMNİYET       AMiRLİĞİne       1235      no.lu      fatura      ile  1600,00TL+%18 KDV tutarında peşin mal satılmıştır.

10.04.2010:  Muhtasar  beyannamenin  geç  verilmesi  nedeniyle  VUK  madde 371den   yararlanılmış, 7.70 TL usulsüzlük cezası ödenmiştir.

30.05.2010: ADIDAS firmasına, spor malzemeleri için 0021 no.lu sipariş fişi ile 2.000,00 TL tutarında sipariş verilmiştir.

18.06.2010:  30.05.2010de  verilen  siparişler  5801  no.lu  irsaliyeli  faturası ile birlikte gelmiş, mal bedeli 2 000.00 TL+ %18 KDV ile peşin ödenmiştir.

11.07.2010:   ANADOLU    YAYINCILIK   AŞye   olan   borcun   400.00   TLsi ödenmiştir.

31.07.2010:  TOPRAK  OFSETten  9801  no.lu  fatura  karşılığında  700.00  +% 18 KDV tutarında mal KDVsi peşin ödenerek alınmış, kalanı için 20.08.2010 tarihli çek verilmiştir.

20.08.2010:        Çek,     TOPRAK      OFSETe       işletmenin       bankadaki      mevduat hesabından ödenmiştir.

25.08.2010:  Recep  AKMANa  1236  no.lu  fatura  ile 2  260.00  TL+%18  KDV tutarındaki   spor malzemeleri kredili olarak satılmıştır.

07.09.2010:  %18  KDV  dahil 70.00  ‘TL  tutarında  TORK PETROLden 40412 no.lu fatura ile benzin alınmıştır.

01.10.2010: İşyeri AKSIGORTA AŞye bir yıllığına sigorta ettirilmiş olup,240.00 TL sigorta ücreti 128101 no.lu belge karşılığında peşin ödenmiştir.

19.10.2010:   İşletmede   kullanılmak   üzere   4011   no.lu   fatura   karşılığında 900.00  TL+%18  KDV  tutarında  bilgisayar  alınmış,  karşılığında

30.10.2010  tarihli çek verilmiştir.

25.10.2010:  TEDAŞa  2811  no.lu  belge  ile  87.00  ‘TL+%18  KDV  tutarında elektrik  faturası  ile  7.20  TL+%18  KDV  tutarında  gecikme  zammı,  ASKİye  7014 no.lu belge ile 68.00 TL+7.00 TL KDV tutarında su faturası ödenmiştir.

05.11.2010:  İşletmede  kullanılmak  üzere  12860  no.lu  fatura  karşılığında AKGUL    MEFRUŞATtan    60.00    TL+%18    KDV    tutarında    peşin    olarak    perde alınmıştır.

10.11.2010: TOPRAK OFSETe kalan borcun tamamı ödenmiştir.

01.12.2010: SMMMye %18 KDV hariç brüt 80.00 TL muhasebe ücreti tüm kesintiler yapıldıktan sonra 1102 no.lu serbest meslek makbuzu ile

ödenmiştir

15.12.2010:    Bir    sonraki    dönemde    (2011    yılında)    kullanılacak    ticari defterler,Kızılay  1  no.lu  NOTER’e  2011  no.lu  makbuz  karşılığında  28.00  TL+3.10 TL KDV ile tasdik ettirilmiştir.

25.12.2010: Alıcı Recep AKMAN’dan senetsiz alacak nakit tahsil edilmiştir.

31.12.2010:  İşletmede  bir  işçi  çalışmaktadır.  Brüt  ücreti  610,00  TL’dir. İlgili  kesintiler  yapıldıktan  sonra  net  tutar  kendisine  2210  no.lu  belge  ile  kasadan ödenmiştir. SSK  İşveren   Primi    oranı    %19,5,  İşveren işsizlik   primi  %2 hesaplanacaktır.

31.12.2010:  Banka  işletme  lehine  36.45  TL  faiz  hesaplayarak  7071  no.lu dekontla işletmeye bildirmiştir.

31.12.2010:   Bilgisayar   için   normal   amortisman   yöntemine   göre   %25 oranında    amortisman    ayrılacaktır.    (333    Sıra    No.    lu  

  VUK    Genel   Tebliğinde bilgisayara ait normal amortisman oranı % 25 dır)

31.12.2010: Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda, işletmede 5 400.00  TL mal mevcudu olduğu tespit edilmiştir.

İSTENEN:   İşletme   hesabı   defterine   kayıtları   yapınız   ve   işletme   hesabı özetini düzenleyiniz.

     GİDER                                        İŞLETME DEFTERİ

S. N o

Kayıt Tarihi

Alınan
Vesikanın Tarih ve No

Açıklama

Ödenen Ücret  ve Diğer Giderler

Satın
Alınan Mal
Bedeli TL

İndirilecek
KDV

Toplam
TL

 

01.01.2010

 

 

Nakli Yekün

 

2.000,00

-

2.000,00

1

01.01.2010

 

 

Mesut Eser/kira

1.500,00

 

 

1.500,00

2

04.01.2010

04.01.2010

9204

Toprak Ofset

 

1.000,00

180,00

1.180,00

3

10.02.2010

10.02.2010

56426

T.Telekom

59,32

-

10,68

70,00

4

20.03.2010

20.03.2010

9205

Anadolu Yayıncılık

 

700,00

126,00

826,00

5

20.03.2010

20.03.2010

0505

Nakliye Bed.

 

200,00

36,00

236,00

6

18.06.2010

18.06.2010

5801

Adidas

 

2.000,00

360,00

2.360,00

7

31.07.2010

31.07.2010

9801

Toprak Ofset

 

700,00

126,00

826,00

8

07.09.2010

07.09.2010

40412

Türk Petrol

59,32

-

10,68

70,00

9

01.10.2010

01.10.2010

128101

Aksigorta

60,00

-

-

60,00

10

19.10.2010

19.10.2010

4011

Bilgisayar Alımı

 

 

162,00

162,00

11

25.10.2010

25.10.2010

2811

Tedaş

87,00

 

15,66

102,66

12

25.10.2010

25.10.2010

7014

Aski

68,00

 

7,00

75,00

13

05.11.2010

05.11.2010

12860

Akgün Mefruşat

60,00

 

10,80

70,80

14

01.12.2010

01.12.2010

1102

SMMM

80,00

 

14,40

94,40

15

15.12.2010

15.12.2010

2011

Defter Tasdik Ücreti

 

 

3,10

3,10

16

31.12.2010

31.12.2010

 

Aralık İşçi Ücret

610,00

 

 

610,00

17

31.12.2010

31.12.2010

 

SSK İşveren

118,95

 

 

118,95

18

31.12.2010

31.12.2010

 

İşsizlik İşveren

12,02

 

 

12,02

19

31.12.2010

31.12.2010

 

Amortisman

225,00

 

 

225,00

TOPLAM

2.939,61

6.600,00

1.062,32

10.601,93

 

 

<muhasebe-kayit-yontemleri>