KOLLEKTİF ŞİRKETLER

           Kollektif Şirket:  Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki yani gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların hiç birisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir.

       Kuruluş Süreci ve Ana Sözleşmenin Hazırlanması:  Kolektif şirketin kurulabilmesi için ortakların imzalarını da taşıyan yazılı bir sözleşmenin düzenlenmesi gerekir. Düzenlenen yazılı sözleşme notere tasdik ettirilir. Tasdik ettirilen sözleşme ticaret siciline tescil ettirilir. Türkiye de, Ankara da yayımlanan Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan yapıldıktan sonra şirket tüzel kişiliğini kazanmış olur.Kolektif şirketin yazılı ana sözleşmesinde şu bilgiler bulunmalıdır:
  • Ortakların ad ve soyadlarıyla ikametgahları ve tabiiyetleri
  • Şirketin kolektif şirket olduğu
  • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi
  • Şirketin faaliyet konusu
  • Şirketin sermayesi ve her ortağın sermaye payı ile bu payların ne zaman ve nasıl ödeneceği
  • Şirketi temsile yetkili olanların ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları belirtilir.
                                                                                      
            Kolektif şirketin kuruluşunda ticaret siciline bir dilekçe ile başvurulur. Bu dilekçeye bazı belgeler eklenir ve tescilden sonra ticaret sicili gazetesinde ilan edilerek şirketin kuruluşu tamamlanır

 

kollektif-sirketler